Los Parques Tecnológicos de Euskadi cerraron 2013 con 425 empresas, 15.000 empleos y 3.634 millones de facturación

Publicado el por Jasone Aretxabaleta (autor)

 (photo: )
  • La actividad de los Parques Tecnológicos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en 2013 tuvo un impacto del 4,9% en el PIB, del 4,3% sobre el empleo y del 5’3% sobre la recaudación.

Los Parques Tecnológicos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el Polo de Innovación Garaia cerraron el ejercicio 2013 con 425 empresas instaladas, 15.023 empleos y una facturación conjunta de 3.634 millones de euros. Estas cifras suponen un ligero descenso, respecto al año anterior, en el número de empresas (5 menos) y en la facturación (3% menos), y un pequeño incremento en la plantilla conjunta (32 personas más).

Aunque el total de empresas instaladas ha sufrido un ligero descenso, cabe destacar que la instalación de nuevas empresas ha sido importante y ha superado los objetivos previstos para el ejercicio: el año pasado se instalaron 30 nuevas empresas, 16 en Bizkaia, 6 en Gipuzkoa, 4 en Álava y otras tantas en el Polo de Innovación Garaia.

Durante el año 2013, las empresas ubicadas en los Parques Tecnológicos de Euskadi realizaron un gasto de 425 millones de euros en actividades de I+D, casi el 12% de la facturación total. El número de personas dedicadas a I+D fue de 4.828, el 32% de la plantilla total.

El gasto en I+D que realizan las empresas ubicadas en los Parques Tecnológicos vascos supone el 34% del gasto total en I+D en Euskadi y el 45% del total del gasto empresarial.

En relación a los sectores de actividad, el sector TIC es el que predomina con un 27%, seguido por I+D 19%, Electrónica 12%, Aeronáutica 11% y Biociencias 9%. (Porcentajes sobre plantilla)

El Parque Tecnológico de Álava, el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa y el Polo de Innovación Garaia cuentan con más de 754 mil metros cuadrados de edificios, de los cuales  589 mil son propiedad de empresas y 165 mil propiedad de los parques. El índice de ocupación de los edificios propiedad de los parques, alquilados a empresas y centros tecnológicos es del 61%. El índice de ocupación de los Parques Tecnológicos se ha visto reducido por la incorporación, en número de metros construidos, de las nuevas infraestructuras desarrolladas en los mismos, por ejemplo los edificios Sede y Biofísica Bizkaia en el Parque Científico de la UPV/EHU, que todavía no se han puesto en marcha.

Estudio de impacto

Los Parques Tecnológicos de Euskadi han realizado un estudio del impacto que la actividad en los mismos supone para la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así, la actividad realizada por las empresas ubicadas en los Parques Tecnológicos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa el año pasado generó el 4,9% del PIB de la Comunidad Autónoma de Euskadi; en relación al empleo, el impacto fue del  4,3%; y sobre la recaudación del 5,3%.

Valoración: El Presidente de los Parques Tecnológicos de Euskadi, José Miguel Corres ha señalado que los Parques Tecnológicos han mantenido la actividad, casi al mismo nivel que en años anteriores, lo cual es una buena noticia para un año tan dificil como ha sido 2013. “Ha habido un ligero descenso en el número de empresas, eso no es una buena noticia, pero en el lado positivo está la instalación de 30 nuevas empresas, lo que demuestra que se está volviendo a la dinámica de años anteriores y eso es una buena señal.” Además, Corres ha afirmado que en 2014 los Parques Tecnológicos de Euskadi aumentarán la oferta de espacio para la creación de nuevas empresas, con la puesta en marcha de dos nuevas infraestructuras de incubación en Bizkaia y Gipuzkoa.

 

Euskadiko Parke Teknologikoen sareak 425 enpresa, 15.000 lanpostu eta 3.634 milioiko fakturazioarekin itxi zuen 2013.urtea

  • Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Parke Teknologikoen iazko jarduerak, %4,9ko eragina izan zuen BPGarengan, enpleguaren gainean %4,3koa eta zerga-bilketan berriz %5,3koa.

Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea osatzen duten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Parke Teknologikoek eta Garaia Berrikuntza Guneak 425 enpresa, 15.023 lanpostu eta 3.634 milioi euroko fakturazioarekin itxi zuten 2013.urtea. Honenbestez, aurreko urtearekin alderatuz, enpresa kopuruan jaitsiera txiki bat egon da (5 gutxiago), baita fakturazioan ere (%3 gutxiago); langile kopuruan berriz, igoera txiki bat (32 langile gehiago).

Enpresa kopuruak behera egin badu ere, azpimarratzekoa da enpresa berrien  kokapenak izan duen portaera, izan ere urterako aurreikusitako helburuak gainditu egin baitira; 2013.urtean guztira 30 enpresa berri kokatu ziren Parke Teknologikoetan, 16 Bizkaian, 6 Gipuzkoan eta 4na Araban eta Garaia Berrikuntza Gunean.

Ikerketa eta Garapenari dagokionean, Euskadiko Parke Teknologikoetan kokatutako enpresek 425 milioi euro inbertitu zituzten I+G proiektuetan, fakturazio osoaren ia %12a. I+Gan lan egiten duten pertsonen kopurua berriz, 4.828koa izan zen iaz, langile guztien %32.

Euskadiko Parke Teknologikoetako enpresek I+G arloan egiten duten gastua, Euskadin I+Gan egiten den gastu osoaren %34a da eta enpresek egiten dutenaren %45a.

Jarduera sektorearen inguruan, IKT da sektore nagusia %27arekin, ondoren I+G dago %19arekin, Elektronikak %12 suposatzen du, Aeronautikak %11 eta Biozientziek %9 (langileen araberako ehunekoa)

Arabako Teknologi Parkeak, Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeak, Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeak eta Garaia Berrikuntza Guneak eraikinetan 754 mila metro koadrotik gora dute, 589 mila metro koadro enpresenak dira eta 165 mila metro koadro parkeenak. Parkeen jabegokoak diren eta enpresa zein zentro teknologikoei alokatutako eraikinen betetze maila %61koa da. Betetze mailak behera egin du, hain zuzen ere Parkeetan egindako azpiegitura berriak kontutan hartu direlako eraikitako metro koadroen kopurua kalkulatzerakoan, hala nola UPV/EHUko Zientzia Parkeko Egoitza eta Biofisika Bizkaia eraikinak, oraindik erabiltzen hasi ez direnak.

Inpaktu azterketa

Euskadiko Parke Teknologikoek, bertan egiten den jardunak Autonomi Erakidegoaren jarduera ekonomikoan iaz izan zuen eraginari buruzko azterketa egin dute. Honenbestez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Parke Teknologikoen jardunak BPGaren %4,9ko eragina izan zuen 2013an, enpleguaren gainean %4,3koa eta zerga-bilketan, azkenik, %5,3koa.

Presidentearen balorazioa: Euskadiko Parke Teknologikoen Presidente Jose Miguel Corresek azpimarratu du Parke Teknologikoek jarduerari eutsi diotela ia aurreko urteetako maila berean eta 2013.urtea zein zaila izan den ikusita, hori albiste ona dela. “Enpresa kopuruak pixka bat behera egin badu ere, aipatzekoa da 30 enpresa berri kokatu direla Parkeetan eta horrek esan nahi du aurreko urteetako mugimendu eta dinamikara itzultzeko joera somatzen dela.” Corresek esan du 2014.urtean Euskadiko Parke Teknologikoek enpresa berriak sortzeko espazioen eskaintza handitu egingo dutela, Bizkaian eta Gipuzkoan, inkubaziorako azpiegitura berriak martxan jarriz.