Kutxabank lanza ‘RF Abril 2015’, un fondo de inversión de renta fija con rentabilidad objetivo

Publicado el por Endika Ruiz De Zarate / KUTXABANK (autor)

 (photo: )

• Con un plazo de veintiocho meses, contempla una rentabilidad objetivo del 7,16% (3% TAE)

Kutxabank ha lanzado al mercado ‘RF Abril 2015’, un nuevo fondo de inversión de renta fija con una rentabilidad objetivo atractiva, el 7,16% de la inversión (3% TAE), a alcanzar el 30 de abril de 2015. Kutxabank RF Abril 2015 ofrece una rentabilidad potencial muy superior a los tipos actuales de referencia del mercado, a través de una cartera formada, de forma prioritaria, por deuda del Gobierno Vasco y deuda pública española.

Kutxabank ‘RF Abril 2015’ está dirigido a personas que tengan como objetivo mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento y ofrece un potencial superior al de un depósito bancario con el mismo plazo, especialmente si se tiene en cuenta la rentabilidad financiero-fiscal.

Quienes opten por este fondo, que  permite contrataciones sin límite máximo, podrán disponer de la inversión antes del fin del periodo definido. En este caso, se aplicará a las participaciones reembolsadas el valor liquidativo del día de la disposición. Es decir, se realizará a precios de mercado, y sin comisiones, si se efectúa la disposición de efectivo en la fecha de liquidez anual establecida.

Vinculado a este fondo, se puede de contratar un depósito a 6 meses de plazo, totalmente disponible, sin penalización y con una elevada rentabilidad (hasta el 3,25%). El importe mínimo para poder optar por esta alternativa es de 4.000 euros que se repartirán al 50% entre el fondo de inversión y el depósito.

 

‘RF Apirila 2015’ jaulgi du Kutxabankek, errentagarritasun objektiboko  errenta finkoko inbertsio fondoa

• Hogeitazortzi hilabeteko iraupenarekin, %7,16ko (%3 UTB) errentagarritasuna dauka helburu   

RF Apirila 2015’ fondoa jaulgi du merkatura Kutxabankek, errentagarritasun finkoko inbertsio fondo berria, errentagaritasun erakargarriarekin, eginiko inbertsioaren %7,16 (%3 UTB) baitu helburu 2015eko apirilaren 30erako. Kutxabank RF Apirila 2015 fondoak egun merkatuan dauden erreferentziazko tipoak baino errentagarritasun aukera hobeak dakartza, inbertsioak egitean, zorroak lehentasuna ematen baitie  Jaurlaritzaren zorrari eta Espainiako zor publikoari.

Kutxabank ‘RF Apirila 2015’ epe osoa amaitu bitartean inbertsioa gorde nahi duten pertsonei dago zuzendua, eta epe berean banku-gordailu batek eskaintzen duena baino aukera handiagoak eskaintzen ditu, batik bat errentagarritasun finantziero-fiskala kontutan izanez gero.

Fondo hau aukeratzen dutenek, ekarpenetan inolako mugarik gabe, zehaztutako epea amaitu aurretik inbertsioa eskuratu ahal izango dute. Kasu horretan, berreskuratutako partaidetzari eskuratu den eguneko likidazio-balioa ezarriko zaio. Hau da, merkatuko prezioetan egingo da, komisiorik gabe, efektiboa urtero jarritako likidotasun dataren barruan egiten bada.

Fondo honi lotuta, 6 hilabeteko epea duen gordailua kontratatu daiteke, erabat eskuragarria, inolako penalizaziorik gabea eta errentagarritasun handikoa (%3,25era artekoa). Aukera honekin bat egin ahal izateko, gutxienez 4.000 euroko ekarpena egin behar da, eta hau erdibana ezarriko da inbertsio fondoan eta gordailuan. Aurrezki konbinatua aukeratuz gero, eta fondoa finkatutako likidotasun lehioetan berreskuratzen bada, eskuratutako zenbatekoari %2ko komisioa ezarriko zaio.