Oinarri SGR aprobará avales este año por 70 millones de euros

Publicado el por Gontzal Sáenz (autor)

 (photo: )
  • Oinarri consolida su carácter anticíclico al otorgar desde 2009 nueva financiación por casi 530 millones de euros
  • La Sociedad de Garantía Recíproca formalizó en 2014 nuevos avales por un importe de 61,1 millones de euros
  • Desde el inicio de la crisis suma más de 1.500 socios y alcanza ya una base societaria de casi 3.500 empresas y autónomos

La sociedad de garantía recíproca Oinarri –especializada en la financiación de pequeñas empresas, entidades de la economía social y  autónomos- prevé formalizar este año alrededor de 70 millones de euros en nuevos avales, con un avance anual cercano al 15%. Para lograr este objetivos la SGR vasca quiere poner el acento en el asesoramiento cercano a las empresas, sobre todo, a las más pequeñas. 

Oinarri -sociedad de garantía recíproca constituida a iniciativa de los organismos representantes de las Cooperativas y Sociedades laborales del País Vasco- ha consolidado el carácter anticíclico de su actividad avalista durante los años más duros de la crisis.

El apoyo anticíclico de Oinarri se puede medir tanto por el elevado volumen de avales otorgados de los últimos años, como por la incorporación de nuevos socios, epígrafe que el pasado año alcanzó su nivel máximo desde que la firma fuera creada en 1996.

Así, desde que comenzó la crisis en 2008. Oinarri ha aprobado la formalización de nuevos avales por un importe de 528 millones de euros, frente a los 333 millones de euros formalizados en los doce años anteriores.

Del mismo modo, desde que comenzó la crisis, la SGR vasca ha incorporado a su base societaria a más de 1.500 organizaciones y Autónomos hasta alcanzar a finales del pasado año un total de 3.424 socios partícipes (con más de 100 nuevas altas en el último ejercicio, en su mayor parte pymes y autónomos.

En total, el riesgo vivo de la sociedad (saldo de avales aún en vigor) se mantiene en los niveles del año anterior, con un importe total de 230 millones de euros, ligeramente inferior al registrado en 2013, pero un 42% superior al existente al comienzo de la crisis en 2009, frente al descenso registrado en buena parte de las SGR del resto del Estado.

Las firmas más pequeñas, las más beneficiadas

Nuestra financiación –explica Pío Aguirre, director general de Oinarri- ha beneficiado a las empresas más pequeñas, las que más dificultades han tenido en estos años para financiarse.

A su juicio, pymes y autónomos  -que representan cerca del 85% de su base societaria- se han beneficiado de líneas de liquidez o de inversión “en mejores condiciones que las ofrecidas por el conjunto de bancos y cajas, con operaciones que parten del Euribor + 0,55 puntos, niveles similares a los años de bonanza”.

La entidad vasca, una de las que más ha crecido en los últimos años tanto en actividad como en captación de socios,  se ha consolidado entre las cinco primeras SGR en volumen de financiación otorgada, de las 23 que existen en el Estado, siendo de las más jóvenes del sector y estando  especializada en el segmento de las pymes y firmas de la economía social.

En este sentido, Oinarri prevé un contexto mucho más despejado para este año y cerrar nuevas operaciones por un importe de más de 70 millones de euros, con un avance del 15% sobre los 61,1 millones formalizados en 2014. Y ello, sin ceder su elevado ratio de solvencia (actualmente del 13,13%) muy por encima de los requisitos mínimos exigidos por el Banco de España.

Para alcanzar este objetivo, la SGR vasca pretende volcarse en un plan de asesoramiento cercano a las empresas, especialmente a las más pequeñas. De igual modo, Oinarri quiere apoyarse en nuevas líneas de preclasificación de riesgos a las pymes, con el fin de facilitarles la negociación bancaria y que éstas puedan acceder a condiciones de financiación preferenciales.

Oinarri SGR es una sociedad de Garantía Recíproca especializada la financiación de Pequeñas y Medianas Empresas así como en empresas de Economía Social (Sociedades Anónimas Limitadas, Autónomos, etc.). La firma, con una base de casi 3.500 empresas socias, es la quinta Sociedad de Garantía Recíproca del Estado en volumen de avales, con 61,2 millones de euros en nuevas operaciones formalizadas durante 2014, siendo así la quinta SGR por actividad en el estado. 

 www.oinarri.es

 

Oinarri SGRk 70 milioi euroko abalak onartuko ditu aurten


  • Oinarrik bere izaera antiziklikoa finkatu du, 2009. urtetik ia 530 milioi euroko finantziazio berria eman baitu
  • Elkarrekiko Berme Elkarteak 61,1 milioi euroko abal berriak egin zituen 2014. urtean
  • Krisialdiaren hasieratik 1.500 bazkide baino gehiago hartu ditu eta bere sozietate-oinarriak ia 3.500 enpresa eta autonomo ditu dagoeneko

Oinarri elkarrekiko berme-elkartea enpresa txikien, gizarte-ekonomiako enpresen eta autonomoen finantzaketan espezializatuta dago, eta aurten 70 milioi euro inguru gauzatzea aurreikusten du abal berrien bitartez. Horrenbestez, urteko hazkundea % 15 ingurukoa izango da. Helburu hori lortzeko, euskal EBEak enpresen gertuko aholkularitza nabarmendu nahi du, enpresa txikienen kasuan, batez ere.

Oinarrik, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatiben eta lan-sozietateen erakunde ordezkarien ekimenez sortutako elkarren bermerako elkarteak, bere jarduera abal-emailearen izaera antiziklikoa finkatu du krisialdiko urte gogorrenetan.

Oinarriren laguntza antiziklikoa neurtzeko bi datu har daitezke kontuan: batetik, azken urteetan emandako abalen bolumen altua, eta bestetik, bazkide berrien sarrera, epigrafe horretan maila gorenera iritsi baitira sozietatea 1996an sortu zenetik.

Horrela, 2008an krisialdia hasi zenetik, Oinarrik 528 milioi euroko abal berriak gauzatu ditu, aurreko hamabi urteetan egindako 333 milioi euroko abalekin alderatuta.

Era berean, krisialdia hasi zenetik, euskal EBEak 1.500 erakunde eta autonomo baino gehiago hartu ditu bere sozietate-oinarrian. Horrela, joan den urte amaieran 3.424 bazkide-partaide zituen guztira (azken ekitaldian beste 100 alta izan zituen, enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak batez ere).

Guztira, sozietatearen arrisku bizia (oraindik indarrean dauden abalen saldoa) aurreko urteko mailan mantendu da, 230 milioi eurotan, alegia. Zenbateko hori 2013. urtekoa baino zertxobait txikiagoa da, baina 2009. urtean krisialdia abiarazi zenean baino % 42 handiagoa da, Estatuko gainerako EBE gehienek behera egin duten arren.

Enpresa txikienak, onuradunenak

“Gure finantzaketa —dio Pío Aguirre Oinarriren zuzendari nagusiak— enpresa txikienentzat izan da onuragarria, horiek baitira urte hauetan zehar finantzatzeko zailtasun gehien izan dituztenak.

Haren ustez, ETE eta autonomoek —Oinarriren sozietate-oinarriaren % 85 inguru ordezkatzen dute— likidezia- edo inbertsio-lerroak jaso dituzte “banku eta kutxek eskainitakoak baina baldintza hobeagoetan, Euribor + 0,55 puntutan oinarritutako eragiketak egin baitira, hau da, oparoaldi-urteetako antzeko mailetan".

Azken urteetan jardueran eta bazkide-kopuruan gehien hazi den euskal erakundeetako bat da Oinarri, eta Estatuko 23 EBE-etatik lehen bosten artean dago, emandako finantzaketa-bolumenari dagokionez; gainera, sektoreko gazteenen artean dago eta gizarte-ekonomiako ETE-en eta enpresen segmentuan espezializatuta dago.

Zentzu horretan, Oinarrik askoz testuinguru garbiagoa aurreikusten du urte honetarako, baita 70 milioi eurotik gorako eragiketa berriak ixtea ere; guztira, 2014. urtean formalizatutako 61,1 milioietatik % 15eko hazkundea aurreikusten du. Eta hori guztia bere kaudimen-ratio altua (gaur egun, % 13,13koa) mantenduz; izan ere, zenbateko hori oso gainetik dago Espainiako Bankuak eskatutako gutxieneko baldintzetatik.

Helburu hori lortzeko, euskal EBEak enpresentzako hurbileko aholkularitza-plan bat gauzatu nahi du, enpresa txikienentzat, batez ere. Era berean, Oinarrik ETE-entzako arriskuen aldez aurretiko sailkapen-lerro berriak hartu nahi ditu oinarri gisa, horiei banku-negoziazioak erraztu eta lehentasunezko finantzaketa-baldintzak eskuratu ahal izan ditzaten.

Oinarri SGR Enpresa Txiki eta Ertainak eta Gizarte Ekonomiako enpresak (Sozietate Anonimo Mugatuak, Autonomoak eta abar) finantzatzen espezializatutako Elkarrekiko Berme Elkartea da. Ia 3.500 enpresa-bazkide ditu eta Estatuan bosgarren Elkarrekiko Berme Elkartea da abalen bolumenari dagokionez, 2014. urtean 61,2 milioi euro inguru formalizatu baitzituen eragiketa berrietan; beraz, Estatuko bosgarren Elkarrekiko Berme Elkartea da jarduerari dagokionez.

 www.oinarri.es